Aqua Servis KZ

Novinky

Čerpadlo zdarma

Ke každé vrtané studni poskytujeme čerpadlo zdarma.


Obecně o studnách

Rozdíl mezi kopanou studnou a vrtem

Výhodou vrtaných studní oproti studním kopaným je fakt, že vrtem je jímána hlubší puklinová zvodeň se stabilnější vydatností v průběhu celého roku. Podstatou je podchycení dynamického přítoku podzemní vody, kdy ustupuje do pozadí vliv průměru studny. Je však zřejmé, že vrtané studny prováděné technologií rotačně-příklepnou nemusí být vhodné do všech podmínek a to především v místech komplikovaných geologických poměrů, kde nelze zaručit zastižení kompaktního skalního podloží a v blízkosti erozních bází, tj. vodotečí, řek či mokřin. V tomto případě můžeme použít jinou technologii vhodnouk dosažení zdárného výsledku.

 

Kvalita vody

Při konstrukčně dobře provedeném vrtu lze očekávat příznivou kvalitu vody, která je oproti mělké zvodni prosta bakteriologického znečištění. Nutno však počítat s vyššími obsahy minerálií (především Fe, Mn), které odráží geochemickou povahu hornin. Úprava vody však bývá v těchto případech zpravidla jednoduchá. Konstrukční kvalitou je míněno takové provedení vrtu, kdy v mezikruží studny figuruje stabilizační a filtrační obsyp a mělká zvodeň je odstíněna cementací. Samozřejmostí je použití materiálů s atestem na kontakt s pitnou vodou.

 

Ovlivnění okolních studní

Rozhodnutí o charakteru a umístění jímacího objektu, mnohdy s ohledem na možnost ovlivnění jiných vodních zdrojů, by mělo být posouzeno odborníkem již v přípravné fázi a je nutno je řešit dle povahy konkrétního místa.

 

Vrty v pánevním nesoudržném prostředí

 

Ideální podloží pro realizaci vrtu je pevná kompaktní skála (standartní nesoudržný pokryv do cca 10m). Stěny se nebortí, čerpaná voda je relativně rychle vyčištěna (v řádu dnů). Pánevní oblasti jsou tvořeny vrstvami sedimentů - jílů a písků a to do hloubek v desítkách až stovkách metrů. Těch je celá řada a velmi se liší svými vlastnostmi. Vrtání v takové geologii je možné buď s použitím současného technologického pažení nebo pomocí vodního výplachu. Obě tyto technologie používáme, ale jejich složitost se bohužel projevuje i na ceně. Proto je vždy třeba zvážit ekonomiku plánovaného záměru. Cenu navyšuje i nutnost použití speciálního silnostěnného pažení a náročnější sistém jímání vody například pomocí lepených filtrů.I tak bohužel nelze zcela vyloučit potíže při čerpání vody v podobě stále zabarvené vody či zanášení vrtu.

 

Zpět